We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our and .
[턴제RPG]파이널삼국지 biểu tượng

[턴제RPG]파이널삼국지

2.0.5 for Android
9.2 | 6 Reviews | 2 Posts

Mô tả của [턴제RPG]파이널삼국지

■ 11차 업데이트 내용
군주 각성 추가, 주인공 성별 전환 추가,
장수 환형 추가, 성혼 시스템 추가

■ 매일매일 진행하는 이벤트와 대박 혜택
매일 쏟아지는 푸짐한 혜택으로 더욱 알차게 즐겨라!
끝임없이 진행되는 다양한 이벤트 보상받고 신나게 즐겨라.

■ 서버 오픈 이벤트
무과금 7일만 게임해도 황색 장수 덱을 맞출 수 있는 게임~!
서버 오픈 7일동안 매일 1가지 황색 장수를 얻을 수 있다!!

■ 삼국의 운명을 건 마지막 전투가 시작된다!
마왕을 부활시키려는 황건적의 음모를 저지하라!
난세야말로 영웅이 태어나는 시기, 삼국영웅과 함께 혼돈의 전장을 누벼라!

■ 치열한 6대6 턴제전투로 전략의 우위를 과시하라!
삼국영웅의 인연에 따른 맞춤조합과 다양한 시너지!
다양한 특징과 개성을 갖춘 영웅들의 조합으로 무한전략을 경험하라!

■ 삼국지를 배경으로 한 끝없는 콘텐츠!
매일 똑같은 노가다는 더이상 No~
레벨에 따라 차례로 오픈되는 무쌍, 연무, 팀전, 토너먼트 등 다양한 경쟁과 도전!
콘텐츠에 따라 색다른 재미를 느끼고 보상과 전리품을 획득하자!

■ 키우다보니 별로 안 좋은 것 같아서 망캐?
초반에 길을 잘못들어서 게임을 할 의욕을 잃으시는 경우가 있으시나요?
성장자원을 모두 돌려주는 완벽한 복원시스템! 진형을 바꾸고 싶다면 국가이동!
언제든 원하는 조합과 영웅을 시험할 수 있는 진정한 전략 RPG!

■ 귀엽게, 때로는 멋지게! 새롭게 태어난 삼국영웅들!
두가지 모드로 감상할 수 있는 움직이는 삼국영웅의 일러스트!
SD삼국영웅들이 펼치는 화려한 필살기의 향연!

파이널삼국지는 아래와 같은 권한을 요청합니다.
[접근권한 안내]
* READ_PHONE_STATE
* GET_ACCOUNTS
- 고객 응대에 필요한 단말기 정보 수집을 위한 전화 기능 엑세스 권한을 요청합니다.

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE
* READ_EXTERNAL_STORAGE
- 외부 저장공간에 데이터를 저장하거나, 읽어오기 위한 읽고/쓰기 권한을 요청합니다.

* RECORD_AUDIO
- 이용자간 음성 녹음 및 전송을 위해 마이크 권한을 요청합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

--------------------------------------------------
* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능
* 공식카페-http://cafe.naver.com/finaltk
* 페이스북-https://facebook.com/gamepub.pr
----
개발자 연락처 :
1666-7198
Hiển thị nhiều hơn

[턴제RPG]파이널삼국지 2.0.5 Cập nhật

2017-10-20
1. 일부 단말기 해상도 오류 수정

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2.0.5 28.5 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-10-20

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.5 (40)

  Cập nhật vào: 2017-10-20

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.5(40) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: 45675c809a099dab96ae74a33c970e7a76c8a36a

  Dung lượng tệp: 28.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.4 28.5 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-10-19

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.4 (37)

  Cập nhật vào: 2017-10-19

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.4(37) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: 0d024a180b3fce311a9e6451098036125adc8025

  Dung lượng tệp: 28.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.3 28.5 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-08-28

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.3 (36)

  Cập nhật vào: 2017-08-28

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.3(36) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: 26908c047dec54e686907491a30853c75e2dbc1a

  Dung lượng tệp: 28.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.2 28.4 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-08-23

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.2 (35)

  Cập nhật vào: 2017-08-23

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.2(35) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: f639b05075d8283de99201ef9c12f2bf40e81afb

  Dung lượng tệp: 28.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.1 28.1 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-07-01

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.1 (31)

  Cập nhật vào: 2017-07-01

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.1(31) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: 51f6f30586e2c1890540a69e361dbb3cdd2231ea

  Dung lượng tệp: 28.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.0 28.0 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-06-14

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.0 (29)

  Cập nhật vào: 2017-06-14

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.0(29) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: 038124328cb2e46cc93bd00d3636e83cf8990a3e

  Dung lượng tệp: 28.0 MB

  Tải về

Tương tự với [턴제RPG]파이널삼국지
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Recommended